Relacje Inwestorskie

 1. O firmie (o spółce, o nas)

  Nexus Nowe Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

  Adres spółki: ul. Romana Dmowskiego 17B, 50-203 Wrocław
  NIP 8971790919
  REGON 022186950

  Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000468958. Akta spółki przechowywane są w Sąd rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, ul Poznańska 16, 53-630 Wrocław

 2. Akcjonariat (akcjonariusze)

  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 920.000,00 zł (dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 920.000,00 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

  Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) złotych, oznaczone jako akcje serii A o numerach seryjnych od A-000001 do A-100000, są akcjami na okaziciela, które w całości zostały opłacone.

  Akcje drugiej emisji o łącznej wartości 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) złotych, oznaczone jako akcje serii B o numerach seryjnych od B-000001 do B-220000, są akcjami na okaziciela, które w całości zostały opłacone.

  Akcje trzeciej emisji o łącznej wartości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) złotych, oznaczone jako akcje serii C o numerach seryjnych od C-000001 do C-100000, są akcjami na okaziciela, które w całości zostały opłacone.

  Akcje czwartej emisji o łącznej wartości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) złotych, oznaczone jako akcje serii D o numerach seryjnych od D-000001 do D-500000, są akcjami na okaziciela, które w całości zostały opłacone.

  Akcjonariat Spółki:

  Polski Holding Budowlany Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu - 54,35%

  PFI Future Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu - 24,35%

  Przedsiębiorstwo Budowlane PBI Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu -21,30%

 3. Dematerializacja akcji

 4. Rejestr akcjonariuszy

  Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 8960005673, o kapitale zakładowym w wysokości 1.020.883.050 zł, w pełni wpłaconym.

  • Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy - pobierz
 5. Walne zgromadzenia

  Informacja o ZWZA 26.08.2020 - pobierz