Relacje Inwestorskie

 1. O firmie (o spółce, o nas)

  Nexus Nowe Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

  Adres spółki: ul. Romana Dmowskiego 17B, 50-203 Wrocław
  NIP 8971790919
  REGON 022186950

  Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000468958. Akta spółki przechowywane są w Sąd rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, ul Poznańska 16, 53-630 Wrocław

 2. Akcjonariat (akcjonariusze)

  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 920.000,00 zł (dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 920.000,00 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

  Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) złotych, oznaczone jako akcje serii A o numerach seryjnych od A-000001 do A-100000, są akcjami na okaziciela, które w całości zostały opłacone.

  Akcje drugiej emisji o łącznej wartości 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) złotych, oznaczone jako akcje serii B o numerach seryjnych od B-000001 do B-220000, są akcjami na okaziciela, które w całości zostały opłacone.

  Akcje trzeciej emisji o łącznej wartości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) złotych, oznaczone jako akcje serii C o numerach seryjnych od C-000001 do C-100000, są akcjami na okaziciela, które w całości zostały opłacone.

  Akcje czwartej emisji o łącznej wartości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) złotych, oznaczone jako akcje serii D o numerach seryjnych od D-000001 do D-500000, są akcjami na okaziciela, które w całości zostały opłacone.

  Akcjonariat Spółki:

  Polski Holding Budowlany Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu - 54,35%

  PFI Future Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu - 24,35%

  Przedsiębiorstwo Budowlane PBI Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu -21,30%

 3. Dematerializacja akcji

  • W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
  • Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w biurze Zarządu przy ul. Romana Dmowskiego 17B, 50-203 Wrocław
  • Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami – telefon: +48 669 996 657, adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce
  • Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce
 4. Rejestr akcjonariuszy

  • Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
  • Regulamin Rejestru akcjonariuszy
  • Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami – telefon: +48 669 996 657, adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 5. Walne zgromadzenia

  Informacja o ZWZA 26.08.2020 - pobierz